Có nhiều cách người khác có thể liên lạc với người dùng iPhone và iPad bao gồm gọi điện thoại, gọi thoại FaceTime hoặc gọi FaceTime có hình. Mặc dù vậy, cách vận hành của iOS là cho phép tất cả các phương thức đó cùng hoạt động hoặc chặn tất cả. Nghĩa là, việc bạn chặn ai đó gọi điện thoại cho bạn cũng đồng thời chặn họ liên lạc với bạn qua FaceTime, SMS, hoặc iMessage.

CHẶN SỐ ĐIỆN THOẠI TRÊN ỨNG DỤNG PHONE

Để bắt đầu, bạn mở ứng dụng Phone (Điện thoại) và chọn thẻ Contacts (Danh bạ) nếu bạn muốn chặn ai đó trong danh bạ, hoặc thẻ Recents (Gần đây) nếu bạn muốn chặn những số ngoài danh bạ hoặc vừa liên lạc với bạn gần đây.

Nếu bạn đang ở thẻ Contacts (Danh bạ), bạn chỉ cần chọn tên của người bạn muốn chặn. Bấm nút Info – hình chữ i – bên cạnh tên hoặc số điện thoại bạn muốn chặn nếu bạn đang ở thẻ Recents (Gần đây).

Tiếp theo, bạn di chuyển xuống gần dưới cùng của màn hình và chọn tùy chọn Block this caller (Chặn người gọi này).

Cuối cùng, bạn xác nhận việc chặn bằng cách bấm nút Block contact (Chặn liên hệ).